Strona główna/Ochrona danych osobowych RODO

Ochrona danych osobowych RODO

Klauzula informacyjna

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż:

 1. Administrator danych.
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 4 im. „Słonecznego uśmiechu”, ul. Miasta Auby 14, 41-250 Czeladź
 2. Inspektor ochrony danych.
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
  • e-mail: iodo[at]marwikpoland.pl
  • pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna.
  1. Dane Pani/Pana oraz dziecka przetwarzane będą w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Przedszkole Publiczne nr 4 im. „Słonecznego uśmiechu”, obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
  2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
  3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
 4. Odbiorcy danych osobowych.
  W związku z przetwarzaniem danych w celu wynikającego z przepisów prawa, dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 5. Okres przechowywania danych osobowych.
  Dane osobowe przetwarzane przez Przedszkole Publiczne nr 4 im. „Słonecznego uśmiechu”, przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą, dostępu do danych osobowych.
  Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
  • dostępu do treści swoich oraz dziecka danych osobowych,
  • sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 7. Prawo do cofnięcia zgody.
  • tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
  • Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana oraz dziecka danych do momentu jej wycofania.
 8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.
  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
   • ustawowym,
   • umownym,
   • warunkiem zawarcia umowy,
    do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
  2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich lub dziecka danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
  3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich lub dziecka danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
  4. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich lub dziecka danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.
  Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
do góry